bayrakyapi.com

SiLiKON CEPHE

FacebookTwitterGoogle bookmarkJP-Bookmark

 S?L?KON CEPHE
Kapakl? cephelerin yan? s?ra, geli?tirilmi? sistemler ile silikon cepheler de olu?turulabilir. Bu tip uygulamalarda, cephenin d?? yüzeyinde ince birle?im çizgileriyle (15 mm geni?li?inde) bölünmü? kesintisiz cam cephe görüntüsü elde edilir. Cam paneller aras?ndaki s?zd?rmazl?k çift EPDM fitil veya özel cephe silikonlar? ile sa?land???ndan, panellerin aras?na tam yal?t?m sa?lanm?? olur.

Cephelere bina mimarisine ve mü?terinin talebine ba?l? olarak, cam panellerden istenilenler gizli kanat mekanizmalar? sayesinde sistem ile bütünlük olu?turan gizli kanatlar da yerle?tirilebiliyor. Böylece cam panellerin aras?nda gölge olu?mas? engellenir. ?stendi?inde seçilen herhangi bir cam panel (d??ar?dan hangisinin aç?l?r oldu?u belli olmaks?z?n ) gizli kanat haline getirilebilir. Cam ve alüminyum panel aras?nda silikon, çift camda ise iki cam aras?nda komponentli silikon kullan?lmaktad?r. Silikon çekilmesi i?lemleri esnas?nda silikon firmas?n?n kalite kontrol test prosedürleri çerçevesinde prosesler kontrol alt?nda tutulmaktad?r.

Cephede kullan?lacak camlar?n kombinasyonu binan?n kullan?m amac?, cephesi, bulundu?u yerdeki hava ve iklim ?artlar?na uygun performans de?erlerini ta??yan cam cinslerine ve projesinin tasar?m?na uygun cam rengine göre belirlenir. Silikon cepheler de kullan?lacak ?s?camlar U.V. ???nlar?ndan etkilenmeyen özel silikon dolgulu ve kademeli olarak imal edilirler. Sistem detay?na göre imal edilen kasetlere ?s?camlar fabrika ortam?nda mesafe belirleyici bant (Norton Bant) ve yap??t?rma silikonu (General Electiric, Dow Corning, v.b.) ile yap??t?r?l?r (bonding). Yap??t?rma silikonu ile ?s?camlar?n dolgu silikonun uyumu mutlaka test edilerek, süreç içerisinde meydana gelebilecek problemler engellenmi? olur.


G?YD?RME CEPHE

I??k geçirmesi gereken ve pencere i?levi yüklenen k?s?mlar sadece camdan olu?ur. D?? duvar i?levini yerine getirecek olan opak k?s?mlar ise cam, metal, do?al ve yapay ta? vb. d?? kaplama yüzeyini olu?turacak malzemeler, de?i?ik yal?t?m katmanlar? ve iç yüzey kaplama malzemesinden meydana gelir.

Yap?lar?n d?? cepheleri, mimari de?i?im süreci içinde insan geli?imi ve teknolojik yeniliklerden en çok etkilenen ö?elerden biridir ve yap?n?n vizyonunu sergilemede her zaman en önde yer al?yor, adeta yap?lar?n ki?ilikleri ve kimliklerini yans?t?yor. Bu nedenle, uygulanacak her detay?n hassasiyetle ve ustal?kla i?lenmesi gerekiyor.

Giydirme cepheler, kullan?lan panellerin a??rl???na bak?larak olarak 2 farkl? ?ekilde s?n?fland?r?labilir.

A??rl??? 100 kg/m2’den büyük olan panellerden olu?an sisteme “A??r Asma Giydirme Cephe”,
  • A??rl??? 100 kg/m2’den küçük panellerden olu?an sisteme ise “Hafif Asma Giydirme Cephe”

    ad? verilmektedir. A??r asma giydirme cepheler, beton panellerden olu?an giydirme cephe sistemidir.Hafif asma giydirme cephe sistemlerinde cam?n sisteme ta??t?lma biçimi, giydirme cephenin türünü belirlemektedir. “Klasik Sistem” ad? verilen sistemde, cam do?rama yuvas? içine yerle?tirilerekbütün kenarlar? boyunca do?rama www.atoledo.com ç?tas? ile örtülmektedir. “Asma Sistem” de ise, do?rama elemanlar? ta??y?c? profillere oturmaktad?r. Hafif asma giydirme cephe sistemi, cephe elemanlar?n?n ta??y?c? bir iskelet üzerine yerle?tirildi?i, ?effaf veya opak panellerin olu?turdu?u giydirme cephe türüdür. Cephe elemanlar?, binan?n kiri? ve dö?eme al?nlar?na noktasal ba?lant?larla tespit edilen ta??y?c? elemanlar sayesinde ta??nmaktad?r.

Hafif asma giydirme cephe sistemlerinde parapet k?s?m 2 farkl? ?ekilde olabilmektedir. Spandrel k?sm?n asma sistem bünyesinde yer ald??? durumlarda “parapetsiz”, kagir elemanlarla olu?turulmas? durumunda “parapetli” sistemden söz etmek mümkün olmaktad?r. Parapetli sistemde parapet, betonarme veya kagir elemanlarla olu?turulmaktad?r. Betonarme parapetler, katlar aras? yang?n ve ses kontrol sistemlerinin detayland?r?lmas?nda kolayl?k sa?lamaktad?r. Paneller, kagir parapet yüzeyine monte edilmektedirler. Parapetsiz sistemde ise parapet, asma cephe bünyesindedir. Asma cephenin bir bölümü, ?effaf veya opak panel olarak spandrel k?sm? olu?turmaktad?r. Alan kay?plar?n?n minimum düzeyde kalmas?n? sa?layan bir sistem olmaktad?r.


YARI KAPAKLI CEPHE

Kapakl? ve silikon cephelerden farkl? olarak yan? s?ra, silikon  sistemi ile yaln?zca dü?eyde veya yaln?zca yatayda kapak kullan?m? ile dü?ey veya yatay hatlar?n vurgulanmas? sonucu de?i?ik mimari etkiler elde edilebiliyor.
Bu tip uygulamalarda, yatayda yada dü?eyde klasik kapaklar kullan?labildi?i gibi badem kapak kullan?m?da yayg?nd?r. Bu sistemde de c am paneller aras?ndaki s?zd?rmazl?k çift EPDM fitil veya özel cephe silikonlar? ile sa?land???ndan, panellerin aras?na tam yal?t?m sa?lanm?? olur.

    Cephelere bina mimarisine ve mü?terinin talebine ba?l? olarak, cam panellerden istenilenler gizli kanat mekanizmalar? sayesinde sistem ile bütünlük olu?turan gizli kanatlar da yerle?tirilebiliyor. Böylece cam panellerin aras?nda gölge olu?mas? engellenir. ?stendi?inde seçilen herhangi bir cam panel (d??ar?dan hangisinin aç?l?r oldu?u belli olmaks?z?n ) gizli kanat haline getirilebilir. Cam ve alüminyum panel aras?nda silikon, çift camda ise iki cam aras?nda komponentli silikon kullan?lmaktad?r. Silikon çekilmesi i?lemleri esnas?nda silikon firmas?n?n kalite kontrol test prosedürleri çerçevesinde prosesler kontrol alt?nda tutulmaktad?r.

    Cephede kullan?lacak camlar?n kombinasyonu binan?n kullan?m amac?, cephesi, bulundu?u yerdeki hava ve iklim ?artlar?na uygun performans de?erlerini ta??yan cam cinslerine ve projesinin tasar?m?na uygun cam rengine göre belirlenir. Silikon cepheler de kullan?lacak ?s?camlar U.V. ???nlar?ndan etkilenmeyen özel silikon dolgulu ve kademeli olarak imal edilirler. Sistem detay?na göre imal edilen kasetlere ?s?camlar fabrika ortam?nda mesafe belirleyici bant (Norton Bant) ve yap??t?rma silikonu (General Electiric, Dow Corning, v.b.) ile yap??t?r?l?r (bonding). Yap??t?rma silikonu ile ?s?camlar?n dolgu silikonun uyumu mutlaka test edilerek, süreç içerisinde meydana gelebilecek problemler engellenmi? olur.

 

TRANSLATE FOR OTHER LANGAUAGE

GOOGLE

You are here: ANASAYFA SiLiKON CEPHE

Firma rehberi firma rehberi site ekle