bayrakyapi.com

Cam Mimarisi

FacebookTwitterGoogle bookmarkJP-Bookmark

Sanat tarihinin eski mimari örneklerinde cama rastlayamay?z. M?s?r, Mezopotamya, erken Anadolu, ?nka, Aztek, Pers ve Uzakdo?u gibi devle?en mimari örnekleri bunu do?rular.

akustik duvar, cam duvar, cam ve mimari, ???k duvar?, mimari cam, mimari cam örnek, mimari ile cam, mimari örneklerde cam, mimaride cam, ses duvar?

Bunun nedeni cam?n bulunu?unun mimari kadar eski olmay???ndand?r. Ayr?ca cam bulu?undan da mimariye geçi? san?ld??? kadar h?zl? olmam??t?r. Aradaki zaman fark?na, cam?n pahal? olu?u ve mimaride kullan?lacak teknik yap?ya eri?ememi? olmas?n? neden olarak gösterebiliriz.

Cam ile mimari aras?ndaki ili?ki pek eski olmamakla birlikte yine bu ili?ki fantastik olarak ba?lam??t?r. Öyleki bir ta? kafese doldurulan veya yerle?tirilen cam parçalar? mimariye önemli bir katk? da sa?layamad??? gibi yine önemli bir mimari eleman? olmaktan uzak kalm??t?r.

Bu uzakl?k tabii ki cam?n ihtiyaç maddesi olarak mimariye sokulmas?ndan sonra giderilmi?tir. ?öyle ki, bir pencereden ???k elde edilirken d?? etkenlere kar?? cam?n ???k geçiren bir tampon vazifesi görmesi ve bunun sonralar? estetik bir düzene yönetilmesiyle yani vitray?n türemesiyle ba?lar, h?z kazan?r ve geli?ir.

Ne var ki bu devirlerde cam yine lüks bir mimari eleman? olarak görünmektedir. Cam ancak pek ?ansl? sayabilece?imiz nadir yap?larda kullan?l?yordu. Yani yayg?n de?ildi. Bunun sebebi cam yapma tekni?inin belli ki?iler aras?nda meslek s?rr? olarak kalmas?ndan, dolay?s?yla tekni?inin h?zl? bir geli?im sa?layamamas?ndan ileri geliyordu.

Yak?n yüzy?llara kadar mimaride cam belirli bo?luklara (pencere kap? v.b.) yerle?tiriliyordu. Mimariye bir biçim vermekten uzakt?. D?? mimariden daha çok iç mimaride bask?nd?.

Bilhassa ortaça?da ve sonralar? mimaride cam?n görevi dini konular? tasvir eden, anlatan vs tan?tan ???kl? duvar resimleri olu?uydu. Daha yakla??k bir deyimle dini konular?n ???k yard?m?yla mimari elemanlarda gösterilmesini sa?lamas?yd?.

Cam?n yayg?n olarak mimariye kat?l???, mimaride kullan?l??? birkaç yüzy?l? a?maz. ?lle de mimariye biçim veri?i ve mimaride ta?, tu?la gibi ve onlardan daha önde bir malzeme gibi kullan?l??? çok daha yak?n y?llara rastlar.

Art?k bugün cam en önde gelen yap? malzemesi olmu?tur. Bu nedenle mimariye biçim verebildi?i gibi herhangi bir mimaride en a??r basan malzeme olmaktad?r. Cam?n mimaride kullan?l??? çe?itli yerlerde, çe?itli anlam ve fonksiyonlara dayan?r. Bunlar? k?saca s?n?flayal?m:

# Kaplama malzemesi olarak; gerek iç gerekse d?? ortamlarda, tavanlarda ve dö?emede harç v.b. malzeme ile yap??t?rarak.
# Bölme, ay?rma veya kapatma malzemesi olarak; Çelik. alüminyum, bak?r, kur?un gibi madeni, ah?ap, beton veya alç? qibi çe?itli malzemelerden yap?lm?? konstrüksiyon önderli?inde. Saydam, yan saydam veya saydam olmayacak ?ekilde ve bir-iki mm. den cam tu?la kal?nl???na kadar kap? ve pencerelerde, d?? fasatlarda, kaplamada, mimaride iç hacim sa?lama nedeniyle bölme duvarlar?nda paravan ve benzeri k?smî ay?rmalarda.
# Dekoratif yani süsleme eleman? olarak: Saydam, yar? saydam veya saydam olmayacak ?ekillerde: Pencere, kap? ve bölmelerde iç, d?? duvar, tavan ve zeminlerde kullan?lm??t?r.

Bizi ilgilendiren resimcili?in, cam resimcili?inin bir sanat?d?r. Bu her ?eyden önce bir duvar sanat?, bir pencereleme sanat?, bir cam?n verebilece?i renkli ve renksiz ???k sanat?d?r.

Mimari bak?mdan olanaklar? duvarla aç?k yüzeyler aras?nda çe?itli de?i?iklikler skalas?ndan meydana gelmektedir. Mimarinin ayr?lmaz, kopmaz bir parças?d?r. Muvaffakiyetini mimari ile olan uyu?umu sa?lar.

Yerini ve ortam?n? bulamayan bir cam dü?ünülemez. Yap?lacak i?lem ancak ve ancak belirli bir yere göre olmas?d?r. 12. ve 13. yüzy?l camlar?n?n ba?ar?s? acaba nerede dersek, ?üphesiz mimari düzenin camlar için elveri?li olu?unda bulaca??z.

Galerie des Arts`da Theo Kerg “Geçirgen renkli müzik betonu ` diye adland?rd??? ???kl? duvar?ndan söz ederken ?öyle demektedir.

“Negatif elemanlarda camlar yerlerini d??ar? dönük bo?luklar?n? içeri do?ru alan betona b?rak?yor. Oraya Styropor konarak akustik ayarlanabiliyor. Böylece bugün mimaride cam duvar olman?n yan? s?ra bir akustik, bir ses ???k duvar? olabilmektedir.

Yerini ve ortam?n? bulamayan bir cam dü?ünülemez. Yap?lacak i?lem ancak ve ancak belirli bir yere göre olmas?d?r. 12. ve 13. yüzy?l camlar?n?n ba?ar?s? acaba nerede dersek, ?üphesiz mimari düzenin camlar için elveri?li olu?unda bulaca??z.

Galerie des Arts`da Theo Kerg “Geçirgen renkli müzik betonu ` diye adland?rd??? ???kl? duvar?ndan söz ederken ?öyle demektedir.

“Negatif elemanlarda camlar yerlerini d??ar? dönük bo?luklar?n? içeri do?ru alan betona b?rak?yor. Oraya Styropor konarak akustik ayarlanabiliyor. Böylece bugün mimaride cam duvar olman?n yan? s?ra bir akustik, bir ses ???k duvar? olabilmektedir.

Kaynak: Vitray.com.tr

 

TRANSLATE FOR OTHER LANGAUAGE

GOOGLE

You are here: ANASAYFA OTOMAT?K KEPENK S?STEMLER?

Firma rehberi firma rehberi site ekle