bayrakyapi.com

Mega Yap?lar

FacebookTwitterGoogle bookmarkJP-Bookmark

 Tuna Evleri / ?zmit - Kocaeli

tuana-evleri 

Kent Konut’un ?zmit’in s?rtlar?nda yapaca?? son proje olan Tuana Evleri’nde çal??ma ba?lad?. ?zmitli Ekcan ?n?aat-Gürbüz ?n?aat ortakl???n?n kazand??? 84 milyon 441 bin TL’lik ihalede, ?antiye kuruldu. Firma, zemin düzenlemesi yap?yor, temel atma haz?rl?klar? yap?yor.

8 blokta yükselecek
Tuana Evleri, 8 blokta yap?lacak, 590 daire yer alacak. Cedit Erenler Konutlar?’n?n kuzeydo?usunda, Umuttepe Yolu’na ini? bölgesindeki büyük alana yap?lacak Tuana Evleri, 600 günde tamamlan?p sahiplerine teslim edilecek. Sat??? süren Tuana Evleri’nde 1 1?lerin neredeyse tamam? sat?ld?. ?lk etapta yap?lacak 5 blok Ya?mur, Nehir, Damla, Deniz ve ?elale olarak isimlendirildi. 2 1?ler 101 bin TL ile 226 bin TL, 3 1?ler ise 198 bin TL ile 315 bin TL aras?nda de?i?en fiyatlarla sat??a sunuldu.

 

TÜRKMEN?STANDA DEV ?N?AAT YATIRIMLARI 

 

 Türkmenistan'da in?aat sektöründeki yat?r?mlar h?z kesmeden devam ediyor.

Özellikle ba?kent A?kabat'?n çehresinin de?i?mesi ve ?ehrin modernle?mesi için büyük bir yat?r?m daha yap?lmas? kararla?t?r?ld?. Projeler tan?t?ld? ve devlet yönetimi taraf?ndan onay ald?.

A?kabat'?n in?aat?n?n 13 etab? için, Türkmen yönetimi 500 milyon dolar yat?r?m karar? ald?. ?ehrin güney-bat? k?sm?nda aralar?nda konut ve idari binalar?n bulundu?u 970 bin metrekare alanda geni? bir kompleks in?aat?na ba?land?. Toplam maliyeti 1 milyar 410 milyon manat? (yakla??k 500 milyon dolar) bulacak proje, tamamen Türkmen in?aat ?irketleri taraf?ndan hayata geçirilecek. Bugüne kadar in?aat projelerinde yer alan Türk in?aat ?irketlerinin bu projede yer almamas? dikkat çekti.

Proje kapsam?nda D??i?leri Bakanl???, Devlet Hammadde Borsas?, Türkmenistan Bankas?, Turizm Devlet Komitesi, Savunma Bakanl???, E?itim Bakanl???, ?leti?im Bakanl???, Petrolgaz Bakanl???, Tar?m Bakanl???, Sanayiciler ve ??adamlar? Derne?i'nin sipari?i ile 12 katl? modern konutlar yap?lacak .Ayr?ca, bu bölgede iki okul, iki kre?, sa?l?k evi ve ticaret merkezi in?a edilecek.

Sözkonusu projelerin, Sanayiciler ve ??adamlar? Derne?i'ne üye özel Türkmen in?aat firmalar? taraf?ndan yap?lmas? önemli oldu. Türkmenistan'da özel sektör, ülkede ekonomik kalk?nma belirleyen önemli bir güç haline geldi. 2020 y?l?na kadar özel sektörün ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Has?las?'na olan katk?s?n?n yüzde 70'e kadar ç?kart?lmas? hedefleniyor.

 

 

PALM JUMERIAHDubai'nin palmiye adas?, yerle?imcilerine kap?lar?n? açmaya haz?rlan?yor. Adan?n lüks evleri ilk sahiplerini bekliyor. Adalar bölgenin yeni turistik merkezi olacak...
Arap Körfezi'nde in?a edilen suni palmiye adalar ilk ya?am belirtilerini kas?m ay?nda verecek. Dubai'nin suni harikalar?ndan ilki olan Palm Jumeirah'?n ilk yerle?imcileri, 30 Kas?m'da adaya ayak basacak. Arap Körfezi üzerinde in?a edilen palmiye adalar; Palm Jumeirah, Palm Jebel Ali ve Palm Deira, yat?r?mc? firma Nakheel'e göre 'dünyan?n sekizinci harikas?' olmaya aday... ?n?aat?na 2002 y?l?nda ba?lanan adalar?n ilki, 14 bin i?çinin geceli gündüzlü u?ra?lar?n?n sonunda, ilk ev sahipleri ve misafirleri için kap?lar?n? aç?yor.

Yoktan var edilen ada

Dünyan?n en geni? arazi ?slah projesi olan 31 km2'lik ada grubu Palm Jumeirah, milyonlarca ton kum ve ta??n be? y?l boyunca Körfez'den ve ta?ocaklar?ndan ç?kar?lmas?n?n ürünü. Projeyi yürüten yat?r?mc? firma Nakheel, 30 Kas?m'da adadan ev sat?n alan 4 bin ki?inin evlerine geçebilece?ini aç?klad?. Palm Jumeirah, 2010 y?l?nda tam olarak bitti?inde, 60 bin sakini, 32 otel ve onlarca al??veri? noktas?ndaki 50 bin çal??an? ile tam bir yerle?im merkezi haline gelecek.
Palmiye adaya ula??m ana karaya ba?l? olan tek bir köprüyle sa?lan?yor. Ancak Palm Jumeirah'a bu sene ta??nacaklar? üç sene boyunca sürecek in?aat çal??malar? ve yo?un bir turist ak?n? bekliyor.
Tamam? yabanc? olan ev sahiplerinin büyük bir k?sm?n? Britanyal?lar olu?turuyor. Üzerinde milyar dolarl?k evler bulunan adadaki en pahal? evlerden biri de David Beckham'a ait. Dubai hükümeti, Palm Jumeirah'? günde ortalama 20 bin ki?i taraf?ndan ziyaret edilecek bir turizm merkezi olarak görüyor. Palm Jumeirah'da in?a edilen süper lüks oteller de 2009 itibar?yla tamamlanm?? olacak.

 

M?LLAU V?YADÜ?Ü?ngiliz mimar Norman Foster taraf?ndan dizayn edilen 2400 metre uzunlu?undaki Millau Köprüsü, en yüksek noktas?nda 343 metreye ula??yor ve Eyfel Kulesi'ni 23 metre geçiyor. Yap?m?nda on binlerce ton çimento ve çeli?in kullan?ld??? köprü, sadece ta??t trafi?ine aç?k olacak, yayalar kullanamayacak.

Fransa'n?n Milla ?ehri yak?nlar?nda yap?lan dünyan?n en yüksek köprüsü tam 3 y?ll?k çal??man?n ürünü. Yap?daki kolonlar?n uzunlu?u 270 metreyi buluyor.

?ki buçuk kilometrelik viyadük ?eklinde yap?lan köprünün amac? tatil sezonu bölgede yo?unla?an trafi?in yükünü azaltmak. En son yap? teknolojilerinin kullan?ld??? köprünün yap?m?nda yüzlerce ki?i görev ald?. Tarn vadisi üzerinde in?a edilen köprünün yap?m?nda on binlerce ton çimento ve çelik kullan?ld?.

Köprü en yüksek noktas?nda 343 metreye ula??yor ve Eyfel Kulesi'ni 23 metre geçiyor. Metal yap?n?n toplam a??rl??? yakla??k 36 bin ton. Çelik köprünün in?aat?n? 394 milyon Euro'ya finanse eden Eiffage firmas? 75 y?l boyunca da i?letme hakk?na sahip oldu.

?ngiliz mimar Sir Norman Foster'?n imzas?n? ta??yan Millau Köprüsü, Fransa Cumhurba?kan? Jacques Chirac taraf?ndan trafi?e aç?ld?. Köprü sadece ta??t trafi?ine aç?k olacak. Yayalar kullanamayacak.

 

BURSADA DEV KONUT PROJES? - BURSA ÖZLÜCE / BIAPORT

Bursa'da Dev Konut Projesi! 

  Özçeliksan ?n?aat taraf?ndan Bursada hayata geçirilen Biaport Konutlar? göz kama?t?r?yor.


Özçeliksan ?n?aat taraf?ndan Bursa Özlüce’de hayata geçirilen Biaport Özlüce projesi Ekim 2014’te tamamlanacak.. Biaport Özlüce'de alanlar? 248 metrekare ile 350 metrekare aras?nda de?i?en 2 1, 318 metrekare ile 329 metrekare aras?nda de?i?en 3 1 ve 579 metrekare ile 594 metrekare aras?nda farkl?l?k gösteren 5 1 dubleks daireler bulunuyor. 


3 kule halinde yükselen Biaport Özlüce'de 20. katlarda özel yüzme havuz, E from Gujarat Technological University in 2012 and started his career as hard disk repair Engineer at Tatvic. terasl? loft daireler bulunuyor. Aç?k ve kapal? yüzme havuzlar?, tenis kortu, hobi salonu, çocuk oyun alanlar?, yürüyü? ve bisiklet yollar? yan? s?ra Biaport Özlüce'de be? y?ld?z standartlar?nda spa merkezi yer al?yor.


Ak?ll? ev teknolojisiyle donat?lm?? dairelerin yer bulundu?u Biaport Özlüce'de her daire için özel üretim, tavandan yere kadar ?s? yal?t?ml?, alüminyum do?rama konfor camlar, her daire için 2 otopark yeri, kontrollü giri?, 24 saat kamera ile izleme, her daireyi çepeçevre saran terasla, ferah salonlar, geni? odalar ve keyifli mutfaklar s?ralan?yor.


Biaport Özlüce, 14. katlarda 4,5 metre tavan yüksekli?inde ortak kullan?ma aç?k, benzersiz gökyüzü teraslar?, sosyal ya?am alanlar?, her blo?un alt?nda 130 adet 22 metre derinli?inde fore kaz?rla depreme dayan?kl? yap?lar, ultrasonic kalorimetreyle ba??ms?z ?s?mta sistemi, seçkin markalar için yat?r?m de?eri yüksek dükkanlardan olu?uyor.

 

RUSYADA DEV ?N?AAT PROJELER? 

 

Rusya Federasyonu Hükümeti, ulusal projeler kapsam?nda bulunan ucuz konut projesini gerçekle?tirmek için düzenledi?i toplant?da, bu programda yer alacak in?aat ?irketleri listesini aç?klad?. Listede, aslan pay?n? alan in?aat ?irketlerin aras?nda Rusya ekonomisinde önemli rol oynayan ?irketler yer al?yor. Uzmanlar, in?aat ?irketlerinin projeleri zaman?nda bitirebilece?ine dair ?üpheleri oldu?unu belirttiler. Rosstroy (Rusya ?n?aat Kurumu), Bölgesel Geli?im Bakanl??? ve Federal Kara Yollar? Kurumunun olu?turdu?u özel komisyon taraf?ndan belirlenen in?aat ?irketleri, Rusya Federasyonu 15 pictures inside of justin bieber games on his last day in Ibiza… More Here! »Kendall Jenner puckers up to Justin Bieber‘s neck in a new photo Justin posted to his Instagram late Friday night (August 1) in Ibiza, Spain. Hükümetinden ucuz konut projesi kapsam?nda mali destek alacaklar.

Rusya Federasyonu Hükümeti, ulusal projeler kapsam?nda bulunan ucuz konut projesini gerçekle?tirmek için düzenledi?i toplant?da, bu programda yer alacak in?aat ?irketleri listesini aç?klad?. Listede, aslan pay?n? alan in?aat ?irketlerin aras?nda Rusya ekonomisinde önemli rol oynayan ?irketler yer al?yor. Uzmanlar, in?aat ?irketlerinin projeleri zaman?nda bitirebilece?ine dair ?üpheleri oldu?unu belirttiler.


Rosstroy (Rusya ?n?aat Kurumu), Bölgesel Geli?im Bakanl??? ve Federal Kara Yollar? Kurumu’nun olu?turdu?u özel komisyon taraf?ndan belirlenen in?aat ?irketleri, Rusya Federasyonu Hükümeti’nden ucuz konut projesi kapsam?nda mali destek alacaklar.


machine a sous entre tradition et modernite. 'Segoe UI', 'Trebuchet MS', Arial; font-size: 12px; line-height: 20px">Rusya’n?n 24 eyaletinde gerçekle?tirilmesi dü?ünülen ucuz konut projesi için 39 proje yar??t?. Bu projeler aras?nda sadece 22 adet proje komisyon taraf?nda kabul edildi.


Rosstroy'a ait web sitesinde yap?lan aç?klamaya göre, Moskova, Moskova Eyaleti ve Saint-Petersburg ?ehrindeki ucuz konut projeleri, in?aat sektöründe önemli rol oynayan bir kaç ?irkete verildi.


Saint-Petersburg’da in?a edilmesi planlanan 5,5 milyon m2 büyüklü?ündeki “Severnaya Dolina” ve “Konnaya Lohta” projesi, “Glavstroy” taraf?ndan in?a edilecek. Moskova Eyaleti ve Moskova’da ise 10 milyon 830 bin m2 büyüklü?ündeki “Bol?oye Domodedovo” projesi hayata geçirilecek.


Ulusal projeler kapsam?nda bulunan ucuz konut projesi dahilinde, tüm Rusya genelinde 10 y?l içerisinde 52 milyon m2 konut in?a edilmesi planlan?yor. Bu proje kapsam?nda hükümet 1,8 trilyon rublelik bütçe ay?rmay? planl?yor.


Projede yer  alan in?aat ?irketleri, hükümet taraf?ndan verilecek mali destekten yararlanmay? planl?yor. Ucuz konut projesine göre, hükümet alt yap? hizmetleri için kullan?lacak araçlar?n in?aat ?irketlerine verilmesini, yollar?n yap?lmas?n? ve ?irketlerin alaca?? kredilerden do?an faizleri ödemeyi taahhüt ediyor.


Hükümet taraf?ndan sa?lanan tüm kolayl?klara ra?men uzmanlar, in?aat ?irketlerinin konut sat??lar?n? piyasa fiyatlar? üzerinden gerçekle?tireci?ini, in?aat sektöründeki bu son geli?meden sonra 2006 y?l?nda h?zla yükseli?e geçen konut fiyatlar?n?n gerileyece?ini ama ucuz konut projesi sayesinde Rusya’da ya?anan konut s?k?nt?s?na kesin bir sonuç bulunamayaca??n?n alt?n? çizdiler. 

 

EVYAP FABR?KASI YER?NE DEV PROJE 

Evyap Fabrikas? Yerine Dev Proje 

Evyap’?n Ayaza?a Cendere Yolu’ndaki fabrikas?n?n yerinde dev bir gayrimenkul projesi yükselecek.

Arta? ?n?aat, Ayd?nl? Yap? ve Kele?o?lu ?n?aat’?n hayata geçirece?i proje kapsam?nda Ayaza?a’daki 300 dönüme yak?n büyüklükteki fabrika arazisi üzerinde konut, otel, ofis ve AVM’den olu?an bir karma proje yap?lacak. 4 binin üzerinde konutun planland??? projenin Nisan ay?nda netle?mesi öngörülüyor.

Sadece Türkiye’nin de?il dünyan?n say?l? sabun ve kozmetik üreticilerinden Evyap’?n Ayaza?a Cendere Yolu’ndaki fabrikas?n?n yerinde dev bir gayrimenkul projesi yükselecek. Arta? ?n?aat, Ayd?nl? Yap? ve Kele?o?lu ?n?aat’?n hayata geçirece?i proje kapsam?nda Ayaza?a’daki 300 dönüme yak?n büyüklükteki fabrika arazisi üzerinde konut, otel, ofis ve AVM’den olu?an karma bir proje yap?lacak. 4 binin üzerinde konutun planland??? projenin Nisan, en geç May?s ay?nda netle?mesi öngörülüyor.
 
Arta? ?n?aat’?n patronu Süleyman Çetinsaya, projenin detaylar?n? en geç 2 ay içinde aç?klamay? planlad?klar?n? söyledi. Bugüne kadar 3 bin konut yapt?klar?n?, bu projede ise 4 binin üzerinde konut planlad?klar?n? belirten Çetinsaya, “Büyük bir proje olacak. Yat?r?m bedeli henüz netle?medi. Yapt???m?z en büyük projelerden biri olacak. 2-3 ay içinde tüm detaylar? bitirip kamuoyuna projemizi tan?taca??z” diye konu?tu

Süleyman Çetinsaya, fabrika arazisine kom?u parselleri de sat?n alarak arazinin büyüklü?ünü 500 dönüme ç?karmay? planlad?klar?n? da sözlerine ekledi.

Dünya devi oldu

Mehmet R?fat Evyap’?n kurdu?u Evyap’?n 1927 y?l?nda Erzurum’da sabun üretimiyle ba?layan öyküsü bugün sabundan du? jeline, ?ampuandan t?ra? ürünlerine, cilt bak?m kremlerinden kokulu kozmeti?e, bebek bezinden di? macununa kadar birçok kategoriyle 100’ü a?k?n ülkede devam ediyor. Türkiye sabun ve ki?isel bak?m ürünleri ihracat?n?n önemli bir k?sm?n? gerçekle?tiren Evyap, ilk 100 Türk sanayi ?irketi aras?nda yer al?yor. Cirosu 1 milyar TL’ye yakla?an grupta 3 bin ki?i istihdam ediliyor. 500’den fazla ürünü olan Evyap’?n Türkiye’deki tesislerinin yan? s?ra 2002 y?l?nda M?s?r’da faaliyete geçen bir üretim tesisi de bulunuyor. Evyap, Duru, Arko Men, Arko Nem, Evy Baby, Evy Lady, Gibbs, Fax ve Activex gibi markalara sahip.

Evyap Ayaza?a’daki fabrikas?n? kat ve gelir kar??l??? devretti. ?irketin üretimi bundan böyle Tuzla’da devam edecek.

1980 YILINDAN BER? AYAZA?A’DA

Evyap’?n kurucusu Mehmet R?fat Evyap, 1927’de Erzurum’da sabun üretimine ba?lad?. 1943‘de sabunhanesini Erzurum‘da b?rak?p ?stanbul Vaniköy’de üretime geçti. 1975 y?l?nda Ayaza?a‘daki yeni fabrikan?n temelleri at?ld?. 1980 y?l?nda Ayaza?a’daki fabrika ana üretim merkezi oldu.

Kaynak : Vatan 

 

 

TRANSLATE FOR OTHER LANGAUAGE

GOOGLE

You are here: ANASAYFA MEGA YAPILAR

Firma rehberi firma rehberi site ekle