bayrakyapi.com

MANTOLAMA

FacebookTwitterGoogle bookmarkJP-Bookmark

Mantolama nedir ve yararlari nelerdir ?

D?? cephe izolasyonu, mantolama, mantolama fiyat, mantolama fiyatlar?, mantolama nedir, mantolaman?n faydalar? nelerdir
Mantolama binalar?n d?? cepheleri için uygulanan bir ?s? yal?t?m sistemine verilen isimdir. D?? cephe yal?t?m? için ülkemizde son y?llarda uygulanmaya ba?lanan Mantolama i?lemi Avrupa ülkelerinde standartlarla tescillenmi? ve enerji tasarrufu amaçl? olarak uzun y?llard?r kullan?lmaktad?r. Türkiye’ye bu denli geç gelmesinin nedeni ise, enerji ihraç eden bir ülke iken enerji ithal eden bir ülke konumuna gelmi? olmam?z. Dünyada enerji kaynaklar?n?n h?zla tükendi?ini göz önünde bulundurdu?umuz takdirde ?s? tasarrufu ad?na binalar?m?za gerekli yal?t?m? yapmak yarar?m?za olacakt?r. Binalar?m?zda ?s?nmak ve serinlemek amac?yla kulland???m?z kalorifer, kombi, klima ve buna benzer cihazlar?n kulland?klar? enerji, mantolama uygulamas? ile yüzde 50 oran?nda azalabilmektedir. ?ayet binalar?n çat? ve temeli için de ?s? yal?t?m? sistemi yap?lm?? ise bu oran yüzde 60?lara kadar ç?kabilmektedir. Bu kadar büyük bir enerji tasarrufu yaln?zca kendimiz için de?il ülke ekonomisi için de büyük rahatlamalar sa?layacakt?r. Yap?larda en Visse mobil casino pa nett har QR-koder som inneb?rer at alt du trenger a gjore for a na ditt favorittspill eller et spesifikt casino pa nett er a lese av denne. önemli ?s? kayb? genellikle kiri? ve kolonlarda olmaktad?r. Binalar?n d?? cepheleri ve bina duvarlar?n?n tamam?n? kaplamad?ktan sonra mantolama sisteminden pek fazla bir verim al?namaz. Mantolama sisteminin en önemli özelli?i hiçbir aral?k kalmayacak ?ekilde binan?n d??ar?dan ?s? yal?t?m levhalar? ile tamamen kaplanmas?d?r. Mantolama sistemi uygulan?rken, kiri?ler, kolonlar, pencere merkezleri, duvarlar, ç?kma altlar? dahil olmak üzere bir bütün olarak dü?ünülüp uygulamaya geçilmelidir. Muntazam bir ?ekilde uygulanan d?? cephe yal?t?m sistemler ile bir yap?da korozyon problemini bir daha ya?anmayaca??n?, bina ya??n?n sabitlenece?ini ve mantolaman?n ömrünün bina ömrüyle e?de?er olaca??n? unutmay?n?z..

 

TRANSLATE FOR OTHER LANGAUAGE

GOOGLE

You are here: ANASAYFA MANTOLAMA

Firma rehberi firma rehberi site ekle