bayrakyapi.com

Çelik Konstrüksüyon

FacebookTwitterGoogle bookmarkJP-Bookmark

Çelik Konstrüksiyon Yap? Nedir?

Çelik konstrüksiyon yap?larda tüm ta??y?c? sistemlerin çelikten üretildi?i, özellikle deprem tehtidi ta??yan co?rafi bölgelerde tercih edilen, ço?unlukla çelik konstrüksiyon fabrika binalar?, çelik konstrüksiyon hangar, çelik konstrüksiyon spor tesisleri, çelik konstrüksiyon depo ve çelik konstrüksiyon atölyelerde kullan?lan, geni? aç?kl?klara ve yüksekli?e sahip çelik yap? sistemidir.

Ülkemizdeki kentle?menin büyük ço?unlu?u 1. ve 2. derecede deprem bölgesinde yo?unla?m??t?r. Buna oranla çelik konstrüksiyon yap? sistemlerine olan tercih geçmi?te oldukça azd?. Çelik yap?lar  di?er ta??y?c? sistemlere göre çok üstün mekanik özelliklere , statik yeteneklere ve uygulama kolayl???na sahiptir. Çelik konstrüksiyon, çelik bina, çelik ev, çelik yap? gibi çelik konstrüksiyon yap?lar h?zl?, güvenli ve ekonomik olmas? ve  belirli standartlara sahip olmas?  nedeniyle h?zla yayg?nla?an çelik yap? sistemidir.

 

Çelik Konstrüksiyon Yap?lar?n Türleri Nelerdir?

Çelik konstrüksiyon yap?lar, a??r çelik ve hafif çelik konstrüksiyon yap?lar olarak ikiye ayr?lmaktad?r. Büyük aç?kl?kl? ve kreynli fabrika binalar?n? a??r çelik yap?lara, prefabrik atölye ve depo yap?lar?n? da hafif çelik konstrüksiyon yap?lara örnek verebiliriz.

Çelik konstrüksiyon yap?lar yal?t?ml? ve yal?t?ms?z olarak da ikiye ayr?lmaktad?r. Yal?t?ml? binalar?n duvar ve çat?lar?nda kullan?lan poliüretan paneller  veya ta?yünü paneller  sayesinde ?s? ve ses yal?t?m? sa?lanmaktad?r. Yal?t?ms?z çelik binalar?n tercih edilme sebebi ise ekonomik olmas?d?r.

Çelik Konstrüksiyon Yap? Nerelerde Kullan?lmaktad?r?

Çelik konstrüksiyon yap?lar ço?unlukla çelik fabrika binalar?, çelik sanayi yap?lar?, uçak hangarlar?, spor tesisleri, çelik konstrüksiyon hangarlar, çelik konstrüksiyon atölyeler, çelik konstrüksiyon depolar gibidir.

Çelik Konstrüksiyon Yap? Avantajlar? Nelerdir?

Hafif olmas? nedeniyle çelik konstrüksiyon yap?lar daha az deprem yüklerine maruz kal?r, sa?lamd?r, imalat  ve montajda i?çilik ve zamandan tasarruf sa?lar. Çelik konstrüksiyon yap?larda farkl? konstrüksiyon sistemleri uygulanabilir.

Çelik konstrüksiyon yap?lar?n kurulumu h?zl?d?r, defalarca sökülüp tekrar monte edilebilir ve uzun ömürlüdür. Çelik 0 geri dönü?türülebilir ve bu i?lem kaç kez yap?l?rsa yap?ls?n, özelli?ini kaybetmez, çevreye zarar vermez.

NEDEN ÇEL?K

Çelik, Ekonomiktir
Ön üretimli, fabrikasyon ta??y?c? elemanlar, dü?ük fiyata yüksek kalite sa?lamakta ve in?aat süresini çok k?saltmaktad?r. Çelik, ta??ma kapasitesinin a??rl???na oran? en yüksek olan malzemedir. Çeli?in yüksek ta??ma kapasitesi casino online sayesinde çelik yap? elemanlar?, daha küçük kesit ve ölçülerde, daha hafif ve Ruletti on saannoiltaan hyvin selkea peli, vaikka sen pelipoyta saattaakin nayttaa aluksi sekavalta. mükemmel kalitelerde üretilmektedir. Çelik yap?larda ta??y?c? eleman boyutlar?, ah?ap ve betona göre çok daha küçük oldu?u için, çok daha fazla kullan?m alan? elde edilmektedir.Bu da, yap? alan?n?n daha verimli kullan?lmas?n? sa?lamaktad?r. Fiyat dengesi ve k?sa yap?m süreleri, insanlar?n daha erken yerle?melerine imkan vererek daha az kira, faiz ve maliyet avantaj? elde etmelerini sa?lamaktad?r.

Çelik, Depreme Kar?? Dayan?kl?d?r
Çelik, yüksek mukavemeti, esnekli?i ve hafifli?i sayesinde, depreme kar?? en dayan?kl? in?aat malzemesidir. Hafif olmas?, ald??? darbelere k?r?lmadan kar?? koyabilmesini sa?lamaktad?r. Deprem kuvvetini azaltacak tek unsur, yap?n?n hafifletilmesidir. Çünkü yap?n?n kütlesi ne kadar büyük olursa, depremin, üzerinde uygulayaca?? kuvvet de o kadar büyük olacakt?r. Çelik evler betonarme yap?lara oranla yakla??k 5 kat daha hafiftir. Bu da binaya gelen deprem yükünün, 5 kat daha az olmas? demektir.

Çelik, Çevrecidir;
Çelik, dayan?kl? ve tekrar kullan?labilen bir malzemedir. Çelik binalar?n sökülmesiyle ç?kan malzeme, geri kazan?lmaktad?r. Hafif çelik malzemeden yap?lan bir binan?n iskeleti 7-8 hurda otomobilden elde edilebilmektedir. Buna kar??l?k, benzer bir yap?y? ah?aptan yapmak için yakla??k 50 a?ac?n kesilmesi gerekmektedir.

Çelik, H?zl?d?r
Temel ve subasman haricinde, betona ihtiyaç olmad??? için çelik konstrüksiyonun montaj?, hava ?artlar?na ba?l? kalmaks?z?n çok h?zl? yap?labilmektedir. Bu da sermaye ihtiyac?n?n azalmas?na ve in?aat maliyetlerinin dü?mesine imkan sa?lamaktad?r. 200 m2 bir evin montaj? 7 gün gibi k?sa bir sürede tamamlanabilmektedir.

Çelik, Kalitelidir
Tüm dünyada uluslararas? standartlarla belirlenmi? özelliklerde üretilen ve tamamen endüstriyel bir ürün olan çeli?in kalitesi, üretiminin her a?amas?nda kontrol edilerek belgelenmektedir. Yap?mc? ya da kullan?c?, malzemenin fiziksel özelliklerine müdahale edememektedir. Teorik hesap de?erleri de uygulamada da aynen geçerli olmaktad?r. Betonun içine gizlenmedi?inden, projeye ve standartlara uygunlu?u her zaman denetlenebilirle imkan? sa?lamaktad?r.

Galvanizli Çelik, Paslanmaz
Hafif çelik ta??y?c? üretiminde, galvaniz kapl? çelik kullan?ld???ndan korozyon direnci yüksektir, paslanma olmamakta; ah?aptaki gibi çatlama, zamanla sehim verme ve böceklenme ya?anmamaktad?r. Hafif Çelik evlerinde kullan?lan çelik, uluslararas? standartlarda ve kalitede galvanizli çelikten olu?maktad?r.

Çelik, Esnektir
H?zla de?i?en ya?am tarz?m?z?n mekanlar?m?za uyumu, çelik yap?larda daha kolay ve ekonomik olarak sa?lanabilmektedir. Y?llar sonra olu?abilecek ko?ullara göre ta??y?c? olmayan bölme duvarlar kald?r?larak veya yerleri de?i?tirilerek, ihtiyaçlar?n?z kar??lanabilmektedir

Çelik, Y?ld?r?ma Kar?? Tehlike Olu?turmaz
Çelik konstrüksiyon di?er ta??y?c? sistemlerden farkl? olarak, y?ld?r?ma kar?? tehlike olu?turmaz. Çünkü koruma tesisat?, topra?a giden bir yol olu?turarak patlama, ufak çapl? yang?n ve yaralanma risklerini ortadan kald?rmaktad?r.

 

 

 

 

TRANSLATE FOR OTHER LANGAUAGE

GOOGLE

You are here: ANASAYFA

Firma rehberi firma rehberi site ekle