bayrakyapi.com

ASMA TAVAN

FacebookTwitterGoogle bookmarkJP-Bookmark

ASMA TAVAN NED?R?

Asma tavan¸dekoratif bir görünüm, ses ve ?s? yal?t?m? sa?lamak amac? ile yap?lan, ta??y?c? sistem ve ta? yünü, metal gibi kaplamalardan olu?an bir yap? eleman?d?r.

Yap?larda tavandaki kötü veya ho? durmayan görüntüyü önlemek amac?yla asma tavan uygulamas?na ihtiyaç duyulmu?tur. Örne?in dü?ük dö?eme, tesisat borular? vb. gibi durumlardan ortaya ç?kan görüntü bozukluklar?nda asma tavan yap?m?na ihtiyaç duyulur.

Dünyada ve Türkiye’ de bir çok yap?da asma tavan uygulamas? yap?lmaktad?r. Özellikle bürolar, ma?azalar, hastaneler, kamu hizmet binalar? vb. halka aç?k olan yerlerde estetik aç?s?ndan yap?lmaktad?r.
Hijyen
Günümüzde g?da ve sa?l?k sektörlerinin uymak zorunda olduklar? ?artnamelerde asma tavandan çok iyi derecede sa?l?k ve güvenlik özellikleri talep edilmektedir. Di?er taratan elektronik, fiberotik, ilaç ve bilgisayar sistemlerinde özel Class 100 temiz oda ?artlar? ve çevreci uygulamalar aranmaktad?r.

Darbeye Dayan?kl?l?k
Asma tavanlar bazen koridorlar gibi, teçhizata ula?mak için plaklar?n s?k s?k sokuldu?u alanlarda çok fazla kötü kullan?lmakta ve darbeye maruz kalmaktad?r. Bu nedenle darbe dayan?m?na ve ürünlerin uzun ömürlü olmas?na ayr? bir önem verilmektedir.

Neme Dayan?kl?l?k
Asma tavanlar?n h?zl? yap?lan binalar, aral?kla ?s?t?l?p so?utulan binalar, insan yo?unlu?unun çok oldu?u binalar, binalar?n d??a aç?k yerleri gibi alanlarda daha çok rutubete dayanmalar? gerekmektedir.

Asma Tavan Aras?na Ula??m
Nedenler estetikten güvenli?e de?i?ebilir. Asma tavanlar servis borular?na ve elektrik tesisat?na ula??lmas?n? sa?lar. Böylece telefon, havaland?rma, klima, ?s?tma, yang?n alg?lay?c? ve sprinkler gibi servis elemanlar?na ula?m?? olur.

Tasar?m
Asma tavanlar ayr?ca eski tavanlardaki çatlak leke ve online casino nbso hasarlar? da kaplar. Asma tavanlar?n montaj?, sökülmesi ve temizlenmesi kolay, h?zl? ve ekonomiktir. Asma tavanlar en iyi ayd?nlatma seçeneklerini sunar. Asma tavan da ayd?nlatman?n en iyi yap?lmas?nda ve enerji tasarrufunda kritik rol oynamaktad?r. Asma tavanlar sesi yutar ve gürültüyü azalt?r.

Akustik
Gürültünün azalt?lmas? çal??ma verimlili?ini ve konforu artt?r?r. Yüksek ses yutma özelli?ine sahip malzemelerden üretilen asma tavanlar gürültüyü azalt?r ve belirlenmi? kriterlere uygun olacak ?ekilde odadan odaya ses yal?t?m?n? artt?r?r.

Ses Yal?t?m?
Ses iyi kontrol edilmedi?i zaman rahats?z edici olabilir. (Yan odadan veya d??ardan gelen ses ve bunlarla birlikte yank?lanma gibi).
Bu rahats?z edici durumlardan kurtulmak için mimaride do?ru akustik tasar?mlar çok önem kazanmaktad?r. Akustik iki önemli konuyu içermektedir. Ses yutma kat say?s? (0.0’ dan 1.0’ a kadar) olarak ölçülen malzemelerin ses yutma performans?, desibel (Dncw) olarak ölçülen odadan odaya ses yal?t?m?.

Bir tavan?n estetik görünümünü artt?rmak için tasar?mc? çok çe?itli kenar biti? seçeneklerinden birini seçebilir, duvar ve tavan birle?iminde etkileyici ve dekoratif tasar?mlar yap?labilir. Birbirine uyumlu plaklar kullan?larak havaland?rma, ayd?nlatma ve di?er servis elemanlar? ile bütünlük sa?layan alternatif görünümler elde edilebilir. Asma tavan plakas? her profiline uydurulabilir veya özel tasar?mlar yap?labilir. Alternatif olarak kenar profilleri asma tavan seviyesinin üzerinde veya alt?nda olabilir.


BAYRAK YAPI TEKNOLOJ?LER? olarak asma tavan uygulama çe?itlerimiz ;

- LAMEL ASMA TAVAN
- ALÇIPAN ASMA TAVAN
- TA?YÜNÜ ASMA TAVAN

?eklinde s?ralanabilir.

 

TRANSLATE FOR OTHER LANGAUAGE

GOOGLE

You are here: ANASAYFA ASMA TAVAN

Firma rehberi firma rehberi site ekle