bayrakyapi.com

ALÜMiNYUM NEDiR

FacebookTwitterGoogle bookmarkJP-Bookmark

Alüminyum nedir?

Sembolü Al ,atom numaras? 13 olan ve manyetik olmayan bir metaldir.Normal ko?ullarda suda çözünmeyen bu metal  yer yerkabu?unda  oksijen ve silikondan sonra en bol bulunan elementtir.Dünyan?n kat?  yüzeyinin a??rl???n?n %8’ini olu?turur ve genellikle  serbest metal olarak bulunmaz onun yerine 270 farkl? mineral ile birle?ik rastlan?r.Alüminyumun en büyük avantaj?  a??nmaya dayan?kl?l??? ile birlikte hafif olmas?d?r.A??nmaya kar?? dayan?kl?l??? hava ile temas?nda yüzeyinde olu?an çok ince alüminyum oksitin daha fazla oksitlenmeye engel oldu?u içindir.Saf alüminyumun sa?laml??? 7-11 Mpa (1 Pa ? 1 N/m2) iken ala??mlar? 200 MPa ila 600 Mpa’ya kadar sa?laml?k sa?lar.En sa?lam? bak?r ala??ml? olanlard?r.Dünyan?n y?ll?k  alüminyum üretimi 40 milyon tona yak?nd?r. 

Alüminyumun ilginç tarihi
Saf hali zor bulunan (volkanik püskürmelerde bulunmak gibi ) alüminyuma bir zamanlar alt?ndan daha fazla de?er verilmi?tir.Örne?in Napoleon III özel misafirlerine alüminyum kaplarda ziyafet verirken s?radan misafirlerine alt?n malzemelerle sunum yap?yordu.( S Venetski (July 1969). ""Silver" from clay" Metallurgist 13 (7): 451-453.) Eski yunan ve romal?lar alüminyum tuzlar?n? kanayan yaralar?n kanamas?n? durdurmak  için kullanm??lard?r. 1827’de Friedrich Wöhler saf alüminyumu izole eden ilk ki?i olarak tan?mlanmakla birlikte baz? kaynaklara göre ondan iki y?l önce Hollandal? fizikçi Hans Christian Orsted  de ilk bulan ki?i olarak gösterilmektedir. Yap? malzemesi olarak ilk defa 1895’te Avusturalya ,Sidney’de ba?kanl?k binas?nda kullan?lm??t?r. 

Alüminyum ve Kullan?m Alanlar?
Saf olarak veya ala??mlar? ile ba?ta yap? sektöründe olmak üzere ta??ma ile havac?l?k ve uzay sektörülerinde ya?amsal önemdedir.Ayr?ca toz halinde gümü? rengini tam olarak veren nadir metallerden olmas? nedeniyle boya malzemesi olarakta  kullan?l?r.Yine görünür ???kta alt?n ve gümü?ten daha parlakt?r.?yi bir s?cakl?k ve elektrik iletkenidir öyle ki süper iletken yap?m?nda kullan?lmaktad?r.K?saca özetlemek gerekirse:-Ula??m (otomobiller,uçaklar,kamyonlar,demiryollar?,gemiler,bisikletler)-Paketleme(konserve kutular? ve yiyecek saklama folyöleri)-?çme suyu elde etme (zararl? içeri?in ar?nd?r?lmas?)-Yap? sektörü (pencere,kap?,kaplama,kablolama)online casinos black; font-size: 12.5pt">-Mutfak aletleri ve b?çak yap?m?nda-Enerji ta??ma-Bili?im(Transistör ve cpu üretimi)-Boyama (toz halinde) 
casino online black; font-size: 12.5pt"> 

Alüminyum ve sa?l?k
Bilimsel makalelere göre deney hayvanlar?na verilen yüksek dozda alüminyumun belirgin bir toksik etkisine rastlanmam??t?r.?hmal edilecek derecede  az bir miktar? ba??rsaklar taraf?ndan emilmi?tir.Yine insanlar üzerinde bilinen toksik bir etkisi bulunmamaktad?r. Baz? Alzeimer hastalar?n?n beyninde daha yüksek oranlarda alüminyum elementine rastlanmas? üzerine son zamanlarda bu hastal?k ile bir ba?lant?s? olup olmad??? üzerine çal??malar yap?lm??t?r.Alüminyumun beyne nas?l geldi?i tam olarak tespit edilememekle birlikte yemek saklamada kullan?lan alüminyum folyölerin veya tencerelerin bu yüksek miktarda birikime neden oldu?unu sonucuna ula??lmam??t?r.(Utah State Universitesi,Georgia C. Lauritzen)Bilim tüketici seviyesinde alüminyum ürünlerinin baz? alerji vakalar? d???nda zarar? oldu?una dair kan?t olmad???n? belirtmesine ra?men özellikle üretimde e?ik derecesi bilinmeyen miktarda  toz alüminyumun solunmas?n?n böbrekleri olumsuz etkileyece?i bilinmektedir.

Dünyada Alüminyum Piyasas?
En çok alüminyum tüketen ülkeler:

 • Amerika Birle?ik Devletleri
 • Japonya
 • Çin
 • Almanya
 • Fransa
En çok alüminyum üreten ülkeler:
 • Amerika Birle?ik Devletleri
 • Rusya
 • Kanada
 • ?ngiltere
 • Çin
Alüminyum piyasas?n? belirleyen borsalar:
 • Londra Metal Borsas? (LME)
 • Tokyo Commodity Exchange (TOCOM)
 • Shanghai Futures Exchange (SHFE)
 • New York Mercantile Exchange (NYMEX)
 

TRANSLATE FOR OTHER LANGAUAGE

GOOGLE

You are here: ANASAYFA ALUMiNYUM NEDiR

Firma rehberi firma rehberi site ekle